Wednesday, June 13, 2007

Happy Birthday United States Army!

June 14th is the 232nd birthday of the United States Army. Happy Birthday!
Post a Comment